» مشارکت در طرحهای درآمدزا

مشارکت در طرحهای درآمدزا

برگزاری همایش ها :

موسسه خیریه ریحانه به منظور کمک و اقدامات انسان دوستانه به فرزندان بی سرپرست اقدام به برگذاری کارگاه های آموزشی ، همایش ها و سمیناره ها با موضوعات مختلف می نمایید.

 برگزاری کنسرت :

موسسه خیریه ریحانه به منظور کمک و اقدامات انسان دوستانه به فرزندان بی سرپرست اقدام به برگزاری کنسرت های مختلف می نمایید.